ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน


บัญชีรายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

บ้านเลขที่

เบอร์โทร

1

นายกฤษณะ  เครือประดิษฐ์

นายก อบต.ถ้ำฉลอง

3

16

086-0703906

2

นายบุญเกิด  ฟันอ้น

รองนายก อบต.ถ้ำฉลอง

1

58

098-7854756

3

นางลำพวน  หลวงเรื่อง

รองนายก อบต.ถ้ำฉลอง

2

2/1

086-2005455

4

นายอำนวย  ทาระสุข

เลขานุการนายก อบต.ถ้ำฉลอง

3

31/2

093-2168587

5

นายธนาภูมิ  พุทธาน้อย

ประธานสภา อบต.ถ้ำฉลอง

3

71/1

082-1629473

6

นายนรสิงห์  อ่วมบุญมี

รองประธานสภา  อบต.ถ้ำฉลอง

1

59/1

095-5796345

7

นายธราธร  ใจกล้า

เลขานุการสภา อบต.ถ้ำฉลอง

-

-

084-9018270

8

นางวีณา  ศรีดารา

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง

1

14/2

081-9387041

9

นางทิม  เรือนอินทร์

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง

2

9/1

0941047291

10

นายสมหมาย  ภู่ศิริ

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง

3

161

086-2066021

11

นางรำยอง  อินทะเรืองรุ่ง

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง

4

172/2

0892700641

12

นางพนาวัล  คุ้มบ้าน

สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง

4

51

085-2694959

13

นางกนกวรรณ  อินมูลติ่ง

ที่ปรึกษานายก อบต.ถ้ำฉลอง

2

 

093-0025356

 

 

 

 

 

 

 

 บัญชีรายชื่อผู้นำท้องที่ตำบลถ้ำฉลอง  หมู่ที่ 1 - 4

อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

                                                                     

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

บ้านเลขที่

เบอร์โทร

1

นายพิษณุ เครือประดิษฐ์

กำนันตำบลถ้ำฉลอง

3

8/3

089-9614223

2

นายภูมิ  ต๊ะพรมมิน

ผู้ใหญ่บ้าน

1

42/1

098-28011870

3

นายเสน่ห์  ถาปาด

ผู้ใหญ่บ้าน

2

40

063-6731971

4

นางอารัญ  ม่วงกำเนิด

ผู้ใหญ่บ้าน

4

30/2

096-1135788

5

นายทวีป  หมวกสันเที๊ยะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1

 

 

6

นายอุทิศ  ทิพยวงศ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1

1/1

061-3379425

7

นายสมบัติ บุญกาวิน

ผรส. ม.1

1

 

 

8

นายเกษม  เพ็ชรสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

2

41/3

084-8153588

9

นางสมหมาย  เรือนอินทร์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

2

43

082-3089569

10

นายสรวง  ฟันอ้น

ผรส. ม.2

2

53/1

096-7462229

11

นางสิรินยา  หย้นสนิท

สารวัตรกำนัน

3

64/4

0860316853,0821687394

12

นายวรพล  ครุฑปักษิณ

สารวัตรกำนัน

3

19/4

082-8810797

13

นายเสน่ห์  ทาระสุข

ผรส. ม.3

3

31/2

084-8126922

14

นายโชคชัย  มูลดิน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

3

27

081-0462035

15

นายเฮง  ม่วงทิม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

3

141/1

085-7322946

16

นายชัยนาท  จุบรรจง

ผุุู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4  

 

17

นายเทอดไทย  โพธิ์ใจ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

4

 

 


 

26/10/2016

1127

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th