ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลถ้ำฉลอง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลถ้ำฉลอง

ข้อมูลทั่วไป

      ตำบลถ้ำฉลอง   เป็นหนึ่งใน  ๑๗  ตำบลของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ระยะห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ  ๓๘  กิโลเมตรมีเส้นทางคมนาคมระหว่างที่ว่าการอำเภอเมืองถึงตำบลถ้ำฉลอง  ๒  เส้นทางคือ

      เส้นทางที่   ๑  ถนนสายบ่อพระ –  อำเภอน้ำปาด  ทางหลวงที่ ๑๐๔๗  โดยมีทางแยกเข้าตำบลถ้ำฉลองที่หลักกิโลเมตรที่  ๒๕  บ้านห้วยปลาดุก  ตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน

     เส้นทางที่  ๒  แยกเข้าตำบลผาเลือด  อำเภอท่าปลา  เข้าสู่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไผ่  ตำบลถ้ำฉลองใช้ทางหลวงสายที่  ๑๐๔๕ 

 

 

เขตติดต่อกับตำบลต่างๆ

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ ตำบลหาดงิ้วและตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

         ทิศใต้                    ติดต่อกับ ตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน  และตำบลน้ำไคร้อำเภอน้ำปาด

         ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา

         ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน

 

เนื้อที่รวมทั้งตำบลประมาณ  ๔๒  ตะรางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้านมี๔หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๑  บ้านห้วยฉลองหมู่ที่  ๒ บ้านวังถ้ำหมู่ที่ ๓ และบ้านต้นต้องหมู่ที่ ๔   มีจำนวนครัวเรือน ๔๙๔ ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งหมด ๒๐๓๒  คน

แผนที่ตำบลถ้ำฉลอง

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลถ้ำฉลอง

บ้านวังถ้ำ

         บ้านวังถ้ำ   หมู่ที่  ๓  ท่านจะได้ท่องเที่ยวและดูงานอุตสาหกรรมไม้ไผ่ชมการสาธิตการตีไม้จิ้มฟันและไม้เสียบลูกชิ้น และ เยี่ยมชมสวนไผ่ซางหม่นไม้เศรษฐกิจ

 

ชมอุตสาหกรรมไม้ไผ่

เยี่ยมชมสวนไผ่พืชเศรษฐกิจ

บ้านห้วยฉลอง

         แวะนมัสการพระเกจิหลวงพ่อแดง สิริภัทรโท ชื่อดังเจ้าของยันต์พระยาไก่แก้ว

สอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕ – ๘๒๖๕๓๘

โทรสาร๐๕๕ – ๘๒๖๕๓๘

ข้อมูลกลุ่มอาชีพอุสาหกรรมไม้ไผ่

จำนวนผู้ประกอบการทั้งตำบล    ๔๗  ราย

ปริมาณการผลิตไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มฟันเฉลี่ย  ๒๐๐ กิโลต่อรายต่อวัน

จำนวนไม้ไผ่ที่ใช้เฉลี่ย ๑๕๐ ลำต่อรายต่อวัน

ราคาไม้ซางที่ซื้อมาแปรรูป( ซื้อแบบลำ ) ลำละ ๑๕ บาท

ราคาไม้ซางที่ซื้อมาแปรรูป(ซื้อแบบกิโล)ไม้รวบกิโลละ ๑๕ บาท ไม้เกรดกิโลละ๑๗บาท

  ราคาไม้ที่แปรรูปแล้ว

               ๑. ไม้เสียบลูกชิ้น กิโลกรัมละ  ๒๕ บาท

              ๒. ไม้จิ้มฟัน(ไม่แหลมปลาย)กิโลกรัมละ๒๓บาท

              ๓. ไม้ตะเกียบกิโลกรัมละ ๑๕ บาท

              ๔.ไม้หมู สะเต๊ะกิโลกรัมละ ๒๓บาท

สอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕ – ๘๒๖๕๓๘

โทรสาร๐๕๕ – ๘๒๖๕๓๘