ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลถ้ำฉลอง

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลถ้ำฉลอง   เป็นหนึ่งใน  ๑๗  ตำบลของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ระยะห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ  ๓๘  กิโลเมตรมีเส้นทางคมนาคมระหว่างที่ว่าการอำเภอเมืองถึงตำบลถ้ำฉลอง  ๒  เส้นทางคือ

เส้นทางที่   ๑  ถนนสายบ่อพระ –  อำเภอน้ำปาด  ทางหลวงที่ ๑๐๔๗  โดยมีทางแยกเข้าตำบลถ้ำฉลองที่หลักกิโลเมตรที่  ๒๕  บ้านห้วยปลาดุก  ตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน

เส้นทางที่  ๒  แยกเข้าตำบลผาเลือด  อำเภอท่าปลา  เข้าสู่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไผ่  ตำบลถ้ำฉลองใช้ทางหลวงสายที่  ๑๐๔๕

 

เขตติดต่อกับตำบลต่างๆ

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ ตำบลหาดงิ้วและตำบลแสนตอ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ทิศใต้                    ติดต่อกับ ตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน  และตำบลน้ำไคร้อำเภอน้ำปาด

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน

 

เนื้อที่รวมทั้งตำบลประมาณ  ๔๒  ตะรางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้านมี๔หมู่บ้านได้แก่

หมูที่  ๑  บ้านหนองไผ่

หมู่ที่  ๒  บ้านห้วยฉลอง

หมู่ที่  ๓  บ้านวังถ้ำ

หมู่ที่  ๔  บ้านต้นต้อง

มีจำนวนครัวเรือน ๔๙๔ ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งหมด ๒,๐๓๒  คน

 

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลถ้ำฉลอง

บ้านวังถ้ำ

บ้านวังถ้ำ   หมู่ที่  ๓  ท่านจะได้ท่องเที่ยวและดูงานอุตสาหกรรมไม้ไผ่ชมการสาธิตการตีไม้จิ้มฟันและไม้เสียบลูกชิ้น และ เยี่ยมชมสวนไผ่ซางหม่นไม้เศรษฐกิจ

 

ข้อมูลกลุ่มอาชีพอุสาหกรรมไม้ไผ่

จำนวนผู้ประกอบการทั้งตำบล    ๔๗  ราย

ปริมาณการผลิตไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มฟันเฉลี่ย  ๒๐๐ กิโลต่อรายต่อวัน

จำนวนไม้ไผ่ที่ใช้เฉลี่ย ๑๕๐ ลำต่อรายต่อวัน

ราคาไม้ซางที่ซื้อมาแปรรูป( ซื้อแบบลำ ) ลำละ ๑๕ บาท

ราคาไม้ซางที่ซื้อมาแปรรูป(ซื้อแบบกิโล)ไม้รวบกิโลละ ๑๕ บาท ไม้เกรดกิโลละ๑๗บาท

 

ราคาไม้ที่แปรรูปแล้ว

               ๑. ไม้เสียบลูกชิ้น กิโลกรัมละ  ๒๕ บาท

              ๒. ไม้จิ้มฟัน(ไม่แหลมปลาย)กิโลกรัมละ๒๓บาท

              ๓. ไม้ตะเกียบกิโลกรัมละ ๑๕ บาท

              ๔.ไม้หมู สะเต๊ะกิโลกรัมละ ๒๓บาท

สอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕ – ๘๒๖๕๓๘

โทรสาร๐๕๕ – ๘๒๖๕๓๘