ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน

บัญชีรายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

บ้านเลขที่

เบอร์โทร

1

นายกฤษณะ  เครือประดิษฐ์ นายก อบต.ถ้ำฉลอง

3

16

086-0703906

2

นายบุญเกิด  ฟันอ้น รองนายก อบต.ถ้ำฉลอง

1

58

098-7854756

3

นางกนกวรรณ  อินมูลติ่ง รองนายก อบต.ถ้ำฉลอง

2

28

095-6858253

4

นายประชัน  ทะปัญญา เลขานุการนายก อบต.ถ้ำฉลอง

3

30/1

087-9369748

5

นายมงคล  เรืองฤทธิ์ ประธานสภา อบต.ถ้ำฉลอง

3

110/4

082-1687453

6

นายจีระศักดิ์  อินมูลติ่ง รองประธานสภา  อบต.ถ้ำฉลอง

1

51/1

083-0495965

7

นายชัยะวัฒน์  โรจน์กิจเจริญ เลขานุการสภา อบต.ถ้ำฉลอง 2 8

091-8405599

8

นายชัยะวัฒน์  โรจน์กิจเจริญ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง

2

8

091-8405599

9

นางทิม  เรือนอินทร์ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง

2

9/1

0941047291

10

นายสมหมาย  ภู่ศิริ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง

3

161

086-2066021

11

นายเกษม  พรมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำฉลอง

4

7

084-8111662

 

 บัญชีรายชื่อผู้นำท้องที่ตำบลถ้ำฉลอง  หมู่ที่ 1 – 4

อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

บ้านเลขที่

เบอร์โทร

1

นายพิษณุ เครือประดิษฐ์ กำนันตำบลถ้ำฉลอง

3

8/3

089-9614223

2

นายภูมิ  ต๊ะพรมมิน ผู้ใหญ่บ้าน

1

42/1

098-28011870

3

นายเสน่ห์  ถาปาด ผู้ใหญ่บ้าน

2

40

063-6731971

4

นางอารัญ  ม่วงกำเนิด ผู้ใหญ่บ้าน

4

30/2

096-1135788

5

นายทวีป  หมวกสันเที๊ยะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1

6/3

083-7026772

6

นายอุทิศ  ทิพยวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1

1/1

061-3379425

7

นายสมบัติ บุญกาวิน ผรส. ม.1

1

18/1

094-0979850

8

นายเกษม  เพ็ชรสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

2

41/3

084-8153588

9

นายเสน่ห์  เงินหลวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

2

57/2

083-5088532

10

นายสรวง  ฟันอ้น ผรส. ม.2

2

53/1

096-7462229

11

นางสาวธิติมา อยู่นุช สารวัตรกำนัน

3

8/2

080-9641264

12

นายวรพล  ครุฑปักษิณ สารวัตรกำนัน

3

19/4

082-8810797

13

นายแสวง  แสนหอม ผรส. ม.3

3

30/3

0987516756

14

นายโชคชัย  มูลดิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

3

27

081-0462035

15

นางสาวกนกอร  ม่วงทิม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

3

141/1

092-8278916

16

นายชัยนาท  จุบรรจง ผุุู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4 100/1 0878394450

17

นายเทอดไทย  โพธิ์ใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

4

158/1

0821687608