การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การจัดประชุมประชาคมตำบลถ้ำฉลอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้จัดประชุมประชาคมตำบลถ้ำฉลอง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง โดยมี นายกฤษณะ  เครือประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง  นายบุญเกิด  ฟันอ้น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง นางกนกวรรณ  อินมุลติ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง นายประชัน  ทะปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง และประชาชน เข้าร่วมประชุม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาตำบล เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาของตำบลถ้ำฉลอง เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำฉลอง