การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริิหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เพื่อจัดทำรางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (พ.ศ.2561 – 2566) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 ในวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง